Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem her:

Børn har behov for stærke fællesskaber. Det er afgørende for barnets udvikling at opleve sig som en betydningsfuld del af et forpligtende fællesskab. Barnet skal møde et trygt liv og en verden fuld af muligheder. Barnet skal opleve, at ingen slipper det, før en anden har fat. – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 • At alle børn og unge mennesker bevæger sig i et positivt fællesskab.
 • En koordineret indsats og styrkelse af attraktive fritidsmiljøer på 12-15 års området. 
 • At fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange – Det handler om barnet.
 • At vi sammen med de unge skabe rammerne for, at alle kan udfolde deres talenter. 
 • En ny børnehave i Vordingborg by, med fokus på bevægelse og natur.
 • En styrkelse af SFO’er, samt kultur- og ungdomsskoler.
 • Motorisk træning og bevægelse, for alle børn fra 1 årsalderen. 
 • At flere børn trives med et godt liv og oplever at mestre eget liv.
 • Økologisk mad i børnehaver og vuggestuer.

Vi vil gennem dialog sikre god overensstemmelse mellem borgernes ønsker og de muligheder, arbejdsmarkedet stiller til rådighed. Beskæftigelsesindsatsen skal motivere borgerens drømme og omsætte ønsker, kompetencer og arbejdsevne til rammen om det gode liv.  – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 • At borgerne skal mødes med udgangspunkt i deres kvalifikationer og drømme.
 • En fortsat tæt dialog og netværk mellem erhverv og jobcenter om behov for arbejdskraft.
 • Beskæftigelsesindsatsen skal hele tiden videreudvikles til gavn for borgere, erhvervsliv og i sidste ende for os alle.
 • Fokus på kommunikation, relation og tid til dialogen. 
 • At vi har en bred vifte af tilbud, som støtter borgere med udfordringer videre i livet, hvad enten det er uddannelse, job eller andet.

For mange er “kommunen” kommet langt væk. Vi har arbejdet på at fastholde nærværet. Vi har skabt velfungerende Borgerservice i de tre Købstæder og i Præstø og Stege har det samtidig understøttet gode biblioteker. Forsøgsvist har vi afprøvet at byggesagsvejledning har været i de tre Købstæder. Det er vigtigere end nogensinde, at de serviceydelser kommunen leverer er tæt på borgerne. Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse, der understøtter:

 

 • At borgerservice tænkes i bredere forstand og omfatter alle møder mellem forvaltning og borger.
 • Mødet med borgerne foregår decentralt, herunder politiske møder decentralt, byggesagsmøder, kontanthjælpssamtaler.
 • Et multikulturhus i hver Købstad med borgervendte tilbud, og muligheder for foreninger.
 • Transparens i sagsbehandlingen – ingen skjulte dagsordener.
 • En bedre hjemmeside der understøtter oplevelsen af en kommune der vil borgerne.

Socialdemokratiet vil forsætte den bevægelse der de sidste 4 år har gjort det attraktivt og enkelt at drive, udvikle og vækste virksomheder i Vordingborg Kommune. Vi har som parti og på vegne af vores erhvervsliv store ambitioner og kan se behovet for at hjælpe med at gribe mulighederne og opnå virksomhedernes ambitioner. Senest har Erhvervsforeningen underskrevet et uddannelsescharter og sammen har vi indgået aftale om en fælles indsats for at forbedre erhvervsklimaet. Nu vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 • At vi arbejder og investerer langsigtet i rammerne for erhvervslivet, herunder erhvervsklynger samt erhvervsområder. 
 • En sammenhængende infrastruktur til lands og til vands.
 • At vi styrker fokusgrupper og erhvervsaktører i et større netværk med løbende opfølgning og udvikling af vores private arbejdsmarked. 
 • At vi tiltrækker know how virksomheder.
 • At vores administration fremadrettet er på forkant og opsøgende i forhold til nye muligheder. 

Vi skal være en bæredygtig kommune på alle parametre. Vi vil give naturen meget mere plads, samtidig med, at vi styrker beskyttelse af naturen, så naturen kan brede og udvikle sig på mere naturlige præmisser – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 • En mere sammenhængende vild natur i Vordingborg kommune, herunder et tættere samarbejde imellem Naturstyrelsen og den danske skovfond. 
 • Et forsat fokus på at tiltrække og opsætte nye Co2 neutrale energi former. 
 • Et arbejde for både at styrke undervandsturismen samt biodiversiteten under havoverfladen ved at opbygge og skabe flere stenrev.
 • At få naturen ind i nye boligområder med faunapassager og grønne miljøer.
 • At klimaforanstaltninger skal have flere formål og gavne hele året. Så det også fremmer aktiviteter og oplevelser hos os som borgere i kommunen.
 • Økologiske indkøb i kommunen og fremmer cirkulær økonomi mellem virksomheder, hvor ressourcer fra et sted kan genbruges et andet sted.
 • At der etableres en naturpark i Vordingborg Kommune.
 • At der gennemføres et større naturgenopretningsprojekt.

Vi vil at unge mennesker møder verden med ambitioner om at varetage eget liv uanset baggrund. Vores langsigtede mål er at unge mennesker i Vordingborg kommune er indenfor den øverste halvdel i Danmark, hvor flest unge mennesker har gennemført en ungdomsuddannelse. – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 • Bedre og styrket vejledning i det lokale arbejdsmarked og uddannelsesmuligheder.
 • Udvikling og forsøg med transportmuligheder fra landområder.
 • Fortsat politisk fokus på uddannelsesudbuddet og fastholdelse af eksisterende uddannelser i vores kommune. 
 • Et øget fokus på efteruddannelse og nye muligheder i relation til Fehmern forbindelsen. 
 • Et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv om ungdoms- og efteruddannelserne.

Det er fællesskab at tage sig godt af hinanden. Socialdemokratiet har altid og vil altid arbejde for, at alle ældre får den nødvendige hjælp efter den enkeltes behov. Seniorer har mere end nogensinde vidt forskellige livsvilkår: Fra den 100-årige, der klarer sig selv, til den noget yngre, som har behov for hjælp til alt. Et værdigt liv kan og skal forstås meget individuelt  – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Et bedre arbejdsmiljø og opkvalificering/efteruddannelse af medarbejdere, for at yde bedre service til borgerne.
 • Fysisk og social rehabilitering, for bedre livskvalitet. 
 • Eksternt samarbejde, der skaber bedre forhold for borgerne. 
 • Et forsøg med pårørendekoordinator. – Bedre oplevelse af samarbejdet mellem borgere og kommune.
 • Mere nærhed og specialisering – for bedre pleje og omsorg. 
 • God mad til alle. 

Glade børn lærer bedst. Folkeskolen er fællesskabet, og det er styrken. Én stærk folkeskole, er forudsætningen for sammenhængskraften i et samfund i bevægelse. Vi har de sidste 4 år ude på skolerne sat fokus på; sundhed, trivsel, lavet lokalaftale med lærerne og senest sørget for kortere skoledage. Kort sagt - vi har skabt ”ro på” –  Derfor vil vi nu sætte gang i en bevægelse der understøtter:

 

 • Kvalitet i undervisningen.
 • Mere idræt i samarbejde med forbund, organisationer og foreninger.
 • Flere praktikforløb. 
 • Bedre plads til lokale løsninger. 
 • En styrket indsats på specialundervisningsområdet, med lokale tilbud og fokus på kvalitet for alle i undervisningssituationen.
 • Et arbejde for en afskaffelse nationale test med frihed til faglighed og mindre bureaukrati, baseret på erfaringer fra de nationale frikommune forsøg.
 • En styrkelse af pædagogfagligheden i både SFO og skole.
 • Økologisk morgenmad og frokost på alle skoler.

 

Havudsigt og storbyen er tæt på. Vi ligger der, hvor Sjælland er smallest, men mulighederne for at få opfyldt sine drømme og ambitioner er størst. Det er stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet og naturen, vælger at bo. – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 • Massive investeringer i store byudviklingsprojekter og sommerhusområder, hvor vi bygger grønt og til det fremtidige arbejdsmarked.
 • En fortsat udvikling af vores fantastiske kystlinje til gavn for alle i Vordingborg Kommune i samarbejde med brugere og interessenter. 
 • Et arbejde for at afdække, udnytte og udvikle de nye fremtidige muligheder Fehmernforbindelsen og havnen skaber.
 • Fastholdelse og videreudvikling af de gode pendlerforhold.
 • At Vordingborg Kommune tager en solid position i forhold til bosætning i det fælles arbejdsmarked i mellem vores samarbejdskommuner.

Alle mennesker har noget at byde på. Vi skal skabe rammerne for, at det kommer i spil. Vi skal lave mere smidige overgange mellem instanserne, både internt og eksternt. Vi skal sikre gode arbejdsvilkår for medarbejderne, så de kan yde deres bedste i mødet med borgerne. I disse år får flere unge diagnoser end tidligere, tidlige indsatser skal sørge for et godt liv. Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter:

 

 • En direkte dialog mellem medarbejder og udsat borger, uanset om man har angst, PTSD, stress eller andet.
 • Bedre boligtilbud til udsatte borgere flere steder i kommunen, der kan betales.
 • Mere hjælp til misbrugere, så de kan komme ud af misbruget og mestre eget liv.
 • Et mødested for unge handicappede – skabelsen af en ungdomskultur.
 • Bedre rammer for fritidsaktiviteter uanset udfordringer.
 • At unge med handicap også får en stemme med deres ønsker og behov.
 • Fokus på efteruddannelse og faglighed hos medarbejderne.
 • Løsninger for de borgere med afvigende adfærd, som ikke passer ind i de normale behandlingssystemer.
 • Bedre tværfagligt samarbejde internt i kommunen.

Vi socialdemokrater tror på fællesskaber. En aktiv idrætskultur, et livligt fritidsliv og en kulturarv der styrker vores fælles dannelse. Vi står på mål for at skabe en Kultur og Fritidspolitik, der nedbryder barrierer, så alle kan deltage på lige fod overalt i fællesskabet, uanset ens baggrund eller alder. – Derfor vil vi sætte gang i en bevægelse der understøtter: 

 

 

 • Bibliotekernes rolle som kulturinstitution og samlingspunkt for flere foreninger, frivillige og arrangementer.  
 • Udarbejdelse og igangsættelse af en renoverings– og udbygningsplan for de udendørs fritids- og idrætsfaciliteter i hele kommunen. 
 • En fortsat udvikling af vores museer, teatre, spillesteder og attraktioner i relation til og i sammenhæng med turisme, uddannelse, handelsliv og bosætning.
 • Et fortsat fokus på ”Musik for alle gennem hele livet” – Skolen, fritiden, koncerter og festivaller.